We zijn vandaag met de kinderen naar de bieb geweest. Met twee bolderkarren zijn we naar het Starthart gelopen. Onderweg hebben we liedjes gezongen en hebben we naar de eendjes die in het water zwommen gekeken.

Voorlezen

Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan

Luisteren

In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en zich te concentreren. Daarnaast stimuleert voorlezen de fantasie van het kind.
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen, waardoor hij/zij meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname et cetera) kan ook steun bieden en een goede manier zijn om met het kind in gesprek te komen over deze onderwerpen.

Veiligheid

Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. Het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan.

Ontwikkeling

Baby’s, peuters en kleuters die door hun ouders worden voorgelezen, ontwikkelen een voorsprong in hun taalontwikkeling. Voorlezen verklaart 8% van de verschillen tussen kinderen in woordenschat, ontluikende geletterdheid en beginnende leesvaardigheid. Peuters die dagelijks worden voorgelezen, presteren later op school beter in taal en rekenen. Ook nemen kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen, een voorsprong in hun cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling.

Voorlezen betaalt zich vooral uit in de eerste jaren van het taal- en leesonderwijs. Het helpt bij het leren lezen als kinderen thuis in aanraking zijn geweest met letters en woorden. De effecten reiken ten minste tot het eind van de basisschool. Dan lopen kinderen die als kleuter zijn voorgelezen nog altijd voor op leesvaardigheid en bredere cognitieve vaardigheden.

Tekstbegrip

De verworvenheden van voorlezen zijn zichtbaar in de hersenstructuur. Peuters en kleuters die vaak worden voorgelezen, vertonen meer activiteit in de hersengebieden voor visuele verbeelding en tekstbegrip.

Alle kinderen profiteren in dezelfde mate van voorlezen. Het maakt niet uit hoe hoog het opleidingsniveau of de sociale status van hun ouders is. Evenmin doet de moedertaal die zij thuis spreken ertoe voor het effect. Voorlezen biedt specifieke voordelen voor temperamentvolle kinderen, die snel huilen, geïrriteerd raken en afgeleid zijn. Het brengt hen rust en verbetert de interactie tussen ouder en kind.

Voorlezen heeft invloed op verschillende onderdelen van de taal- en leesvaardigheid. Kinderen leren een boek vasthouden, letters herkennen en de relatie tussen gesproken en geschreven woorden. Ook geeft voorlezen een impuls aan het ontwikkelen van het fonologisch bewustzijn, de mondelinge vaardigheden, de groei van de woordenschat, het verhaalbegrip en . Het is vooral het rijke, veelzijdige en complexe taalgebruik in boeken dat hieraan bijdraagt.

Voor meer foto’s zie hier.