Vanaf 2019 worden alle pedagogisch medewerkers coaching traject. Iedereen krijgt dan na een gesprek de kans om aan te geven waar ze nog aan willen werken of naar toe willen groeien.

Coachingsplan

De pedagogisch beleidsmedewerker of coach heeft een belangrijke rol in het zorg dragen voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de pedagogische kwaliteit binnen de kinderopvang. De pedagogisch beleidsmedewerker zorgt ervoor dat actuele ontwikkelingen binnen de organisatie, beschreven worden in het pedagogisch beleid en bijbehorende documenten. Vervolgens worden deze ontwikkelingen geïmplementeerd op de werkvloer, al dan niet in de vorm van coaching. De coaching voor pedagogisch medewerkers wordt vormgegeven aan de hand van een coachingsplan.  Onze visie op coaching is medewerkers begeleiden van waar ze nu zijn, naar waar ze willen zijn. In het coachingstraject werken wij vanuit een gelijkwaardige en veilige relatie, een afgesproken coachingsvraag, ligt de verantwoordelijkheid en autonomie van het leren bij de gecoachte zelf en is de coach een begeleider die ondersteunend is bij het afleggen van de ontwikkelingsweg.

IKK regelgeving

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is op 1 januari 2018 in werking getreden. Op deze pagina staat alles dat u moet weten over de nieuwe wet.

De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak.

De wijzigingen komen voort uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Dit is met minister Asscher van SZW en de Brancheorganisatie Kinderopvang 2016 besloten. Op een later moment heeft ook de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang zich achter het akkoord geschaard.