Huisregels

Hieronder vindt u de huisregels van Jillz kinderdagverblijf. Het volledige plan ligt ter inzage op het kantoor. Hieronder volgt een bondige samenvatting van onze uitgangspunten.

1. Aan- of afwezigheid van uw kind
Het aantal pedagogische medewerkers op de groep is 4. Door afwezigheid, ziekte of vakantie, kan dit anders zijn. Er wordt altijd rekening gehouden met de minimale bezetting volgens de wettelijke regels.

Het is belangrijk dat we van te voren weten wanneer uw kind aanwezig of afwezig is. Houdt u daarom aan de volgende regels:
• Breng uw kind bij voorkeur voor 09.30 uur en haal uw kind af na 16.30 uur.
• Wilt u hier een keer van afwijken, meldt dit dan telefonisch of indien mogelijk eerder aan een pedagogische medewerker van de groep.
• Komt uw kind om welke reden dan ook een dagje niet, geef dit dan door aan de pedagogische medewerkers of telefonisch aan het kinderdagverblijf.
• Geef tijdig door wanneer u op vakantie gaat.
• Wordt uw kind door iemand anders dan de bij ons bekende persoon opgehaald, dan dient u dit persoonlijk aan de pedagogische medewerkers of aan Jillz kinderdagverblijf door te geven.
• Reserveer voldoende tijd voor het halen en brengen, tijdens het halen en brengen vindt het contact met de pedagogische medewerkers plaats. Dit contact is belangrijk, omdat u met pedagogische medewerkers in een kort gesprek informatie uit kunt wisselen over uw kind.
• Het kan voorkomen dat uw kind bij afscheid huilt. Dit is een teken dat er een hechtingsrelatie is en daarom een normale reactie. U kunt iets langer blijven, maar blijf ook niet te lang. Dat maakt het afscheid nemen voor ouder en kind vaak alleen maar moeilijker. U kunt altijd op een later tijdstip bellen om te horen hoe het met uw kind gaat.

2. Veiligheid
• De vloer is voorzien van een antislip laag, dit helpt ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen.
• We hebben voor alle kinderen een WA afgesloten.
• We willen alle ouders er op attenderen alleen in de daarvoor bestemde parkeerplekken te parkeren en niet dubbel. Hier zal streng opgelet worden.
• Sinds januari 2012 is er in en om het pand camera toezicht. Er is hiervoor gekozen om de veiligheid te vergroten. Voor zowel de kinderen als de leidsters

3.  Ziekte/medicijnen
Jillz Kinderdagverblijf heeft haar ziektebeleid uitgewerkt voor de ouders en het personeel met als doel het voorkomen en verspreiden van ziektes. Hieronder zijn de belangrijkste uitgangspunten van het ziektebeleid weergegeven. Wanneer een van deze uitgangspunten zich voordoen, wordt er van u verwacht dat u uw kindje ophaalt.

A
Een kind dat zich ziek voelt (hangerig/huilerig/slecht eten en drinken/tekenen van pijn) kan op een kinderdagverblijf niet de aandacht en verzorging krijgen die het nodig heeft of het zou ten koste moeten gaan van de andere kinderen in de groep.

B
Een kind met een besmettelijke aandoening of ziekte welke gepaard kan gaan met lichamelijk ongemak en/of risico’s hoort niet op een kinderdagverblijf thuis. Ook al heeft het kind zelf geen last, zolang er besmettingsgevaar bestaat, is het kind niet toegestaan op het kinderdagverblijf. Wij passen deze regel strikt toe, aangezien een dagverblijf bij uitstek een plek is waar kinderen elkaar snel besmetten. Dit heeft twee redenen:
• er zijn veel kinderen tegelijkertijd in een ruimte , die bovendien intensief met elkaar omgaan;
• heel jonge kinderen hebben nog maar weinig weerstand opgebouwd en pikken snel iets op.

C
Werkende ouders zijn afhankelijk van de continuïteit van de opvang. Om die reden zal door het personeel heel zorgvuldig moeten worden omgegaan met de uitvoering van het ziektebeleid en zullen ouders, van wie het kind een besmettelijke ziekte heeft, rekening moeten houden met de ouders van wie het kind het risico loopt ook besmet te worden.

D
In sommige gevallen lopen de pedagogische medewerkers gevaar besmet te worden, waardoor zij niet kunnen werken. Aangezien dit ten koste gaat van de continuïteit van de opvang, is dit mede een argument om kinderen met een besmettelijke ziekte te weigeren.

E
We dienen geen koortsverlagende medicijnen toe. Zetpillen en paracetamol kunnen niet meegeven worden. We zijn niet bevoegd om te bepalen wat de oorzaak van de koorts is. Medicatie mag alleen met schriftelijke toestemming van de ouders worden toegediend. Bij de pedagogische medewerker kunt u een speciaal daarvoor bestemd formulier opvragen.

F
We volgen bij infectieziekten de richtlijnen en het verdere advies van de GGD. Als uw kind een infectieziekte heeft, bent u verplicht dit te melden aan de assistent leidinggevende of diens vervanger. Wij streven naar een zo min mogelijke spreiding van ziektes. Hiermee voorkomen wij dat de kinderen vaker dan nodig ziek zijn.

4. Wet kinderopvang
Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit, het toezicht daarop en de financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Meer uitleg over de Wet Kinderopvang vindt u op www.minocw.nl/kinderopvang.

De overheid regelt sinds 2007 de werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Ouders kunnen een kinderopvangtoeslag ontvangen. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen. De toeslag betreft werkende ouders en ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan en die gebruik maken van formele kinderopvang.

Een aanvraagprogramma voor kinderopvangtoeslag is te vinden op een speciale website van de belastingdienst www.toeslagen.nl. Ook kunt u het aanvraagformulier aanvragen bij de Belastingdienst klik hiervoor hier of bellen met de belastingtelefoon: 0800 – 0543.