Inspectie, Privacyreglement en klachten

GGD Inspectie

De rijksoverheid stelt terecht strenge kwaliteitseisen aan kindercentra. Deze eisen richten zich onder andere op de volgende gebieden:

 • Personeel
 • Veiligheid en gezondheid
 • Accommodatie en inrichting
 • Groepsgrootte
 • Beroepskracht-kind-ratio
 • Pedagogisch beleid en pedagogische praktijk
 • Ouderinspraak
 • Klachten
 • Voorschoolse educatie

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op deze kwaliteitseisen. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit. Hierbij beoordeelt zij of aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Hier vindt u de inspectierapporten over Jillz Kinderdagverblijf.

Privacyreglement

Jillz Kinderdagverblijf  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Jillz Kinderdagverblijf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.                                            Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Jillz Kinderdagverblijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement, vragen hierover heeft kunt u contact met ons opnemen via info@jillzkinderdagverblijf.nl

Klachtenvrij

Jillz Kinderdagverblijf is sinds de oprichting klachtenvrij verklaard door de Klachtencommissie en Oudercommissie. In 2016 werd deze taak overgenomen door de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook door hen werden wij klachtenvrij verklaard. Onderaan vindt u een kopie van deze verklaringen. En op de Home pagina het certificaat van 2017.

In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, zal de naam van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen veranderen.

Per 1 januari 2018 is de naam van deze geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang. 

Klachtenregeling

Wanneer het gaat om de belangen van uw kind, bent u heel erg kritisch. Dit is heel begrijpelijk. Het kan echter voorkomen dat er zaken zijn die u niet prettig vindt verlopen of waar u een klacht over heeft.

Uiteraard hopen wij altijd dat ouders ons aanspreken indien zij een klacht hebben. Zo kunnen we samen naar een eventuele gepaste oplossing zoeken.

Geschillencommissie Kinderopvang

Per 1 januari 2018 is de naam van deze geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang. 

Vanaf de oprichting van Jillz Kinderdagverblijf waren wij aangesloten bij de onafhankelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK). Deze werd op 31 december 2015 opgeheven. De taken van de sKK werden overgeheveld naar de landelijke Geschillencommissie.

Sinds 1 januari 2016 zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Meer informatie vindt u op de De Geschillencommissie van de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen. Of vraag naar ons protocol ‘klachtenreglement’.

U kunt ook te allen tijde direct contact opnemen met de De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Verklaringen klachtenvrij

2018 weer klachtenvrij zie Home pagina voor certificaat

2017 klachtenvrij zie Home pagina

2016 klachtenvrij

Certificaat Geschillencommissie, klachtenvrij 2016

2015 klachtenvrij

Kopie Brief Klachtencommissie, klachtenvrij 2015
Kopie Brief Oudercommissie kinderopvang, klachtenvrij 2015

2014 klachtenvrij

Kopie Brief Klachtencommissie, klachtenvrij 2014
Kopie Brief Oudercommissie kinderopvang, klachtenvrij 2014

2013 klachtenvrij

Kopie Brief Klachtencommissie & Brief Oudercommissie, klachtenvrij 2013

2012 klachtenvrij

Kopie Brief Klachtencommissie, klachtenvrij 2012
Kopie Brief Oudercommissie kinderopvang, klachtenvrij 2012

2011 klachtenvrij

Kopie Brief Klachtencommissie, klachtenvrij 2011
Kopie Brief Oudercommissie kinderopvang, klachtenvrij 2011

2010 klachtenvrij

Kopie Brief Klachtencommissie, klachtenvrij 2010
Kopie Brief Oudercommissie kinderopvang, klachtenvrij 2010

2009 klachtenvrij

Kopie Brief Klachtencommissie, klachtenvrij 2009
Kopie Brief Oudercommissie kinderopvang, klachtenvrij 2009